เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่0935/24  
บริษัท เจริญไทยมอเตอร์เซลล์ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากร จำเลย ไม่ได้ไต่สวนโจทก์และ
ตรวจสอบบัญชีและเอกสารต่าง ๆ
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร 
เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากร จำเลย ไม่ได้ไต่สวนโจทก์และตรวจสอบบัญชีและเอกสารต่าง ๆ ของโจทก์ที่แท้จริงซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ ก.ต.ป. ยึดไป แล้วบัญชีและเอกสารต่างๆ ถูกไฟไหม้หมดแต่ประเมินโดยอาศัยอำนาจตาม ป.รัษฎากร ม.20เรียกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากตัวเลขที่ทางเจ้าหน้าที่ ก.ต.ป.รายงานมาโดยกรรมการผู้จัดการบริษัทโจทก์ไม่ได้อยู่และร่วมตรวจรับรองรายงานว่าถูกต้อง การประเมินให้โจทก์เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินเพิ่ม จึงเป็นการไม่ชอบ พนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์เรียกเก็บจากโจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงตราสารโดยไม่ได้ดำเนินการเรียกเก็บจากผู้มีหน้าที่เสียอากรก่อนไม่ชอบด้วย ป.รัษฎากร ม.115
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021