เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่0840/24  
บริษัท สุรามหาคุณ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง การแบ่งปันผลกำไร และการยื่นแบบรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร 
เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปี พ.ศ.2515 และ 2516 แล้ว กิจการของโจทก์ผู้เช่าโรงงานสุราบางยี่ขันมีกำไร การที่โจทก์แบ่งผล กำไรร้อยละ 25 ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้ให้เช่า เงินกำไรที่แบ่งให้นั้น จึงเป็นรายจ่ายที่กำหนดจ่ายจากผลกำไร ต้องห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่ายในการ คำนวณกำไรสิทธิตาม ป.รัษฎากร ม.65ตรี แม้การกำหนดรายจ่ายดังกล่าว จะกำหนดไว้ล่วงหน้าตามสัญญาเช่าก็ตาม ก็ไม่ยกเว้นให้กระทำได้
โจทก์ยื่นแบบรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้ไม่ถูกต้อง โดยนำราย จ่าย อันเป็นรายการที่ต้องห้ามตามกฎหมายมิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณ กำไรสิทธิมาหักออกเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสิทธิเจ้าพนักงานประเมิน มีอำนาจประเมินแจ้งจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระอีก และให้โจทก์รับผิดเสีย เงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 แห่งเงินภาษีอากรที่เพิ่มขึ้นได้ตาม ม.20 และ ม.22 แห่ง ป.รัษฎากร
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021