เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่0719/24  
นายพรหม มูลตามาโจทก์
นายแสน แสนใจบาลจำเลย
เรื่อง ผู้ค้ำประกันและมอบอำนาจให้นำหลักฐานมาค้ำประกัน  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค้ำประกัน,แบบ,ประมวลรัษฎากร 
บันทึกตอนท้ายของเอกสารที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ว่า "ทั้งนี้ บ. ผู้ค้ำประกัน และมอบอำนาจให้นำหลักฐานมาค้ำประกันไว้ด้วยความเต็มใจรับทราบข้อตกลงตามนี้ด้วย" และจำเลยที่ 2 ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานนั้น ข้อความดังกล่าวเป็นเพียงหลักฐานเป็นหนังสือที่แสดงว่าจำเลยที่ 2ได้ค้ำประกันหนี้รายนี้เท่ากัน ไม่ใช่หนังสือสัญญาค้ำประกันจึงยังไม่เข้าลักษณะแห่งตราสารค้ำประกันตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ที่จะต้องปิดอากรแสตมป์ตาม ม.118 แห่งประมวลรัษฎากร ฉะนั้นแม้มิได้ปิดอากรแสตมป์ ก็ใช้เป็นพยานหลัก ฐานในคดีได้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021