เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่0600/24  
นางประไพ วิชาธรโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง ผู้อำนวยการหรือผู้จัดการของคณะบุคคล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร 
โจทก์เป็นผู้อำนวยการหรือผู้จัดการของคณะบุคคล ซึ่งมีเงินได้ พึงประเมิน จึงมีหน้าที่ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินตลอดทั้งเสียภาษี ในชื่อของคณะบุคคลนั้นจากยอดเงินได้พึงประเมินทั้งสิ้นเสมือนเป็นบุคคลธรรม ดาคนเดียวโดยไม่มีการแบ่งแยก เมื่อรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินของ คณะบุคคลตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้องตามความจริงเจ้าพนักงานประเมินเมื่อได้จัด การตาม ป.รัษฎากร ม.19 แล้ว ย่อมมีอำนาจทำการประเมินแจ้งจำนวน เงินเรียกเก็บภาษีเพิ่มไปยังโจทก์ตาม ม.20แห่ง ป.รัษฎากร ทั้งนี้โดยโจทก์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตาม ม.56 วรรค 2
การที่ ม.56 วรรค 2 บัญญัติให้หุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลร่วมรับผิด ในเงินภาษีที่ค้างชำระด้วย ไม่ทำให้หน้าที่และความรับผิดของโจทก์เปลี่ยน แปลงไปเจ้าพนักงานประเมินหาจำต้องเรียกให้หุนส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคล มาร่วมรับผิดกับโจทก์ไม่
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021