เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่0358/24  
บริษัท อากาต้า (ไทย)โจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง การจำหน่ายเงินกำไร การเสียภาษีเงินได้ในการจำหน่ายเงินกำไร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร  
ตามประมวลรัษฎากร ม.70ทวิ (ใช้บังคับระหว่างปี พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ.2510)ที่บัญญัติว่า "บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดจำหน่าย เงินกำไรหรือเงินประเภทอื่นใดที่กันไว้จากกำไรหรือที่ถือได้ว่าเป็นเงินกำไร ออกไปจากประเทศไทย ให้เสียภาษีเงินได้ ฯลฯ" นั้น หมายความว่าผู้ที่ต้อง เสียภาษีเงินได้ในการจำหน่ายเงินกำไร ต้องเป็นผู้จำหน่ายเงินกำไร และ เงินที่จำหน่ายนั้นต้องเป็นกำไรโดยแท้จริงหรือที่ถือได้ว่าเป็นกำไร โจทก์เป็น เพียงผู้ทำการแทนทำการติดต่อกับลูกค้าในประเทศไทย ในการขายสินค้าแทน บริษัทอาตาก้าจำกัด ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อติดต่อได้ลูกค้าในประเทศไทยแล้ว โจทก์จะแจ้งให้บริษัทนั้นทราบว่ามีลูกค้าในประเทศไทย ต้องการซื้อสินค้าชนิด ใด แล้วบริษัทดังกล่าวจะติดต่อทำสัญญากับลูกค้ารับเงินจากลูกค้าและส่งสินค้า ให้ลูกค้าเอง โจทก์เพียงแต่ได้รับค่านายหน้าจากผู้ขายเท่านั้นไม่มีหน้าที่เกี่ยว กับการเงินของลูกค้าไม่ถือว่าโจทก์เป็นผู้จำหน่ายเงินซึ่งลูกค้าส่งไปเป็นค่าซื้อ สินค้าบริษัทอาตาก้าจำกัดในประเทศญี่ปุ่นเอง อันจะถือได้ว่าเป็นการจำหน่าย เงินกำไร โจทก์จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ตาม ม.70ทวิ อีก
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021