เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่0191/24  
บริษัท เหล็กสยาม จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย

เรื่อง การเสียภาษีในการจำหน่ายกำไรออกจากประเทศไทยไม่ใช่เสียภาษี

ซ้ำซ้อน

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร  
โจทก์จ้างบริษัทต่างประเทศเป็นที่ปรึกษา โดยส่งคนมาใน ประเทศโจทก์ส่งค่าจ้างไปยังบริษัทต่างประเทศ เงินนี้ถือเป็นเงินกำไรหรือ ถือเป็นเงินของบริษัทในต่างประเทศรวมอยู่ด้วย ซึ่งโจทก์ต้องเสียภาษีเงินได้ ตาม ป.รัษฎากร ม.70ทวิ
เจ้าพนักงานประเมินใช้วิธีคำนวณจากภาษีที่โจทก์ชำระไว้แล้วเป็นกำไร สุทธิเท่าใดแล้วหักภาษีทีชำระแล้วออก เหลือเท่าใดเป็นเงินกำไรสิทธิที่ต้อง เสียภาษีร้อยละ 15 เป็นการถูกต้องแล้ว
โจทก์เสียภาษีเงินได้แทนบริษัทในต่างประเทศไปแล้ว เป็นการเสียภาษี เงินได้ตาม ป.รัษฎากร ม.76ทวิ,ม.71 (1) การเสียภาษีเงินได้ตาม ม. 70ทวิ เป็นการเสียภาษีในการจำหน่ายกำไรออกจากประเทศไทยไม่ใช่เสีย ภาษีซ้ำซ้อน

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021