เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 0158-0159/24  
บริษัท วังใหม่ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง การใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระภาษีที่ค้างในกำหนดตาม ป.รัษฎากร
ม.88 ทว
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอายุความ,สะดุดหยุดลง,จ้างทำของ,ประมวลรัษฎากร  
เจ้าพนักงานแจ้งการประเมินภาษีไปยังโจทก์ถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระภาษีที่ค้างในกำหนดตาม ป.รัษฎากร ม.88ทวิมีผลอย่างเดียวกับการฟ้องคดีเพื่อให้ชำระหนี้ อายุความสะดุดหยุดลงตามป.พ.พ.ม.173
โจทก์เช่าที่ดินมาปรับปรุงก่อสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นให้เช่าค้ากำไร ยกสิ่งปลูกสร้างให้เป็นสิทธิแก่เจ้าของที่ดิน
โจทก์ให้เงินแก่เจ้าของที่ดินจำนวนหนึ่ง กิจการของโจทก์ดังนี้เป็นการรับจ้างทำของซึ่งต้องเสียภาษีการค้าตาม ป.รัษฎากร ม.78 ประเภทการค้า 5 ชนิด 1 (ค)ปลูกสร้างหรือก่อสร้างทุกชนิด โจทก์เจตนาหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าภาษีการค้า ไม่มีเหตุที่จะลดเงินเพิ่มเบี้ยปรับ
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021