เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 3097/23 
นายเจี้ยน รองสวัสดิ์โจทก์
นายเจิม รัตนกุลจำเลย
เรื่อง ยอมชำระค่าเสียหายกรณีทำผิดสัญญาไม่ยอมจดทะเบียนโอนขาย
ที่ดิน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องโมฆะ,ผิดกฎหมาย, ความสงบเรียบร้อยของประชาชน,ประมวลรัษฎากร
จำเลยได้ทำสัญญาตามฟ้องกับโจทก์ด้วยใจสมัคร และการที่ จำเลยยอมจะใช้ค่าเสียหายโจทก์ถึง 720,000 บาทในกรณีที่จำเลยผิดสัญญา ไม่จดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให้โจทก์นั้น ไม่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย หรือขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่อย่างใด สัญญาจะซื้อขายตามฟ้องโจทก์ไม่เป็นโมฆะ
สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อขายมิได้ปิดอากรแสตมป์ แต่จำเลยให้การยอม รับตามสำเนาสัญญาท้ายฟ้อง จึงฟังได้โดยไม่ต้องอาศัยเอกสารนั้นเป็นพยาน หลักฐาน
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021