เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 3080/23 
ธนาคารกสิกรไทยโจทก์
นายเตียงพงษ์ แซ่เลียง กับพวกจำเลย
เรื่อง หนังสือมอบอำนาจไม่ระบุว่าให้ฟ้องผู้ใด 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องมอบอำนาจ,ใบมอบอำนาจ,แต่งทนาย,พยานหลักฐาน,ข้อที่รู้กันทั่วไป,หน้าที่นำสืบ,
บรรยายฟ้อง,ฟ้องเคลือบคลุม,ประมวลรัษฎากร
หนังสือมอบอำนาจไม่ระบุว่าให้ฟ้องผู้ใด ข้อหาใดแต่ระบุไว้ว่า"ยื่นฟ้อง ต่อสู้เข้าเป็นคู่ความ และดำเนินคดีใด ๆ ซึ่งสาขาที่กล่าวแล้วมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องอยู่"เมื่อจำเลยทำหนังสือสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีไปจากธนาคารโจทก์สาขาที่ ก. เป็นผู้จัดการ ก. ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ยอมรับว่าได้ทำสัญญากู้เบิกเงินบัญชีและมีหนี้อยู่ตามจำนวนที่โจทก์กล่าวในฟ้องจริง เพียงแต่จำเลยที่ 1 อ้างว่าหนี้จำนองดังกล่าวนี้เป็นส่วนของจำเลยที่ 2 ที่จำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบชำระแก่โจทก์โดยต้องชำระผ่านบัญชีของจำเลยที่ 1 ซึ่งโจทก์ก็ทราบดี จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิด ภาระการพิสูจน์ความข้อนี้ตกหน้าที่จำเลยที่ 1 ต้องนำพยานหลักฐานมาสืบว่าข้อเท็จจริงเป็นดังกล่าวอ้าง เมื่อไม่สืบพยาน จำเลยที่ 1 ต้องเป็นฝ่ายแพ้คดี
ธนาคารโจทก์มีวัตถุประสงค์อย่างไร ไม่เกี่ยวกับสภาพแห่งข้อหาของโจทก์หรือข้ออ้างที่โจทก์อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาที่จำเลยต้องรับผิดต่อโจทก์ซึ่งโจทก์จะต้องแสดงโดยแจ้งชัดในคำฟ้องตามนัย ม.172 ป.ว.พ. จึงไม่จำเป็นที่โจทก์จะต้องแสดงมาในคำฟ้อง
แม้หนังสือมอบอำนาจจะไม่ได้ปิดอากรแสตมป์จึงไม่สมบูรณ์ เท่ากับไม่ได้มอบอำนาจกันนั้น แต่เมื่อจำเลยยอมรับอยู่แล้วว่าได้มีการมอบอำนาจกันจริง จึงไม่จำต้องอาศัยใบมอบอำนาจเป็นพยานหลักฐานในคดีอีก
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021