เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 3039/23 
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บี.กริมแอนโกโจทก์
นายออมปาร์กาส มาจาชล์จำเลย
เรื่องหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีปิดอากรแสตมป์ครบจำนวนตามบัญชี
อัตราอากรแสตมป์
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องมอบอำนาจ,ใบมอบอำนาจ,แต่งทนาย,อุทธรณ์ฎีกา,ความสงบเรียบร้อยข้อที่
ไม่ได้อ้างในศาลชั้นต้น,บรรยายคำฟ้องอุทธรณ์,ประมวลรัษฎากร
หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีปิดอากรแสตมป์ครบจำนวนตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์แล้ว แต่การที่ไม่ขีดฆ่าอากรแสตมป์นั้น ถือว่ายังไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ดังที่บัญญัติไว้ตาม ป.รัษฎากร ม.118 จะใช้หนังสือนั้นเป็นพยานหลักฐานฟังว่าโจทก์มอบอำนาจให้ฟ้องคดีแทนโจทก์ไม่ได้
การที่ศาลชั้นต้นรับฟังหนังสือมอบอำนาจเป็นพยาน เป็นการรับฟังพยานฐานผิดกฎหมายปัญหานี้เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยจะมิได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลชั้นต้น ก็ชอบที่จะยกขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์ได้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021