เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 2571/23 
กรมสรรพากรโจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินพรเจริญ กับพวกจำเลย
เรื่อง ชำระบัญชีปฎิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย โดยแบ่งทรัพย์สินของบริษัท 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องบริษัทจำกัด,ผู้ถือหุ้นรับผิด,ชำระบัญชี,ประมวลรัษฎากร
ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย โดยแบ่งทรัพย์สินของบริษัทจำเลยที่ 1 คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นไปทั้ง ๆ ที่รู้อยู่ว่าบริษัทจำเลยที่ 1 ยังไม่ได้ชำระหนี้ค่าภาษีอากรแก่โจทก์ โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิฟ้องบริษัทผู้ชำระบัญชี และผู้ถือหุ้น ให้รับผิดต่อโจทก์ได้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้วินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ที่คัดค้านการประเมินภาษี โดยให้ยกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 1 มิได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อ ศาลภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 จึงหมดสิทธิที่จะรื้อฟื้นการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินขึ้นโต้แย้งในศาลต่อไป และต้องรับผิดชำระหนี้ค่าภาษีดังกล่าวโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสี่ร่วมรับผิดในหนี้ภาษีเงินได้ของบริษัทจำเลยที่ 1 ที่ต้องชำระ มิได้ฟ้องให้รับผิดในหนี้ภาษีเงินได้ส่วนตัวของจำเลยทั้งสี่ทั้งโจทก์ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายโดยชอบในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทจำเลยที่1แล้วจึงไม่จำเป็นต้องเรียกจำเลยทั้งสี่ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นให้ปฏิบัติหรือตอบคำถามอีกบริษัทจำเลยที่ 1 ทำงบดุลแสดงผลกำไรและเสียภาษีอากรไม่ชอบแล้วจ่ายคืนให้ผู้ถือหุ้นไปโดยฝ่าฝืนกฎหมายเจ้าหนี้จึงชอบที่จะเรียกเอาคืนจากผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการชำระหนี้ของบริษัทจำเลยที่ 1 ได้ จำเลยอื่นซึ่งได้รับแบ่งทรัพย์สินของบริษัทจำเลยที่ 1 ไปโดยไม่ชอบ จะอ้างว่าได้ชำระครบถ้วนตามมูลค่าของหุ้นที่ตนถือแล้ว จึงไม่ต้องรับผิดในหนี้สินของบริษัทจำเลยที่ 1 นั้นหาได้ไม่
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021