เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2117/2523 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระเบื้องกระดาษไทยโจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
เรื่อง กรณีไม่มีลูกจ้างผู้ทำการแทน หรือทำการติดต่อในประเทศไทย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 27 , 40 (3) , 54 , 70(2) , 71(1) , 76 ทวิ ,

บริษัท เอ. ในประเทศอังกฤษ ไม่มีลูกจ้างผู้ทำการแทนหรือ ผู้ทำการติดต่อในประเทศไทย ผู้จัดการบริษัทเข้ามาทำสัญญายอมให้ โจทก์ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าของบริษัทเป็นชื่อผลิตภัณฑ์กระเบื้อง กระดาษ ของโจทก์ถือไม่ได้ว่าบริษัททั้งสองประกอบกิจการในประเทศไทย กรณีไม่ต้องตามประมวลรัษฎากร ม.76ทวิ,71 (1) ที่โจทก์เสียภาษีเงินได้ จากค่าธรรมเนียม 248,600 บาท แทนบริษัท เอ. ในอัตราร้อยละ 2 ย่อมไม่ถูกต้อง เงินค่าธรรมเนียม ดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นเงินได้พึงประเมิน ประเภทค่าแห่งสิทธิอย่างอื่น ตาม ม.40(3) ซึ่งบริษัท เอ. มีหน้าที่เสียภาษี โดยโจทก์ผู้จ่ายมีหน้าที่หักภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 15 แล้วนำส่งอำเภอท้องที่ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่าย ดังที่บัญญัติไว้ตาม ม.70 (2),54 เมื่อโจทก์ไม่นำส่งภายในกำหนด โจทก์ต้องเสียเงินเพิ่มอีก ร้อยละ 20 ตาม ม.27

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021