เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1587/23 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาคารกสิกรไทยโจทก์
นายกิมเม้ง พิบูลสุขจำเลย
เรื่อง การทำสัญญาเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน กับธนาคารโจทก์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกู้ยืมเงิน,ดอกเบี้ยทบต้น,ฝากทรัพย์,เงิน ,บัญชีเดินสะพัด,ตั๋วแลกเงิน,เช็ค
ประมวลรัษฎากร
การที่จำเลยทำสัญญาเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับ ธนาคารโจทก์ โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าธนาคารโจทก์จ่ายเงินตามเช็คให้เกิน จำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีของจำเลยไป จำเลยยอมใช้เงินส่วนที่ธนาคาร โจทก์จ่ายเกินบัญชีนั้นให้ธนาคารโจทก์ พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตาม กฎหมายนับแต่วันที่ได้จ่ายเงินเป็นต้นไปนั้น ไม่ใช่เรื่องการกู้ยืมเงินหรือ การทำสัญญาบัญชีเดินสะพัดหรือการค้าอย่างอื่นในทำนองเดียวกัน แต่เป็น เรื่องที่ธนาคารโจทก์จ่ายเงินตามคำสั่งของจำเลย ผู้ออกเช็คเกินกว่าจำนวน เงินที่จำเลยมีอยู่ในบัญชี ซึ่ง ม.991 มิได้ห้ามธนาคารจ่ายเงิน เมื่อธนาคาร โจทก์จ่ายเงินตามเช็คให้จำเลยเกินจำนวนเงินที่จำเลยมีอยู่ในบัญชีจำเลยจึง มีหน้าที่ต้องคืนเงินที่รับเกินไปให้ธนาคารโจทก์ เมื่อจำเลยไม่คืนเงิน จำเลย ก็ตกเป็นผู้ผิดนัด ต้องเสียดอกเบี้ยให้ธนาคารโจทก์ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีโดยไม่ ทบต้น
จำเลยนำเช็คธนาคารอื่นเข้าบัญชีของจำเลยในธนาคารโจทก์ ธนาคาร โจทก์เรียกเก็บเงินตามเช็คในฐานะตัวแทนจำเลยแต่เรียกเก็บไม่ได้ธนาคาร โจทก์ย่อมมีอำนาจที่จะเพิกถอนรายการการรับฝากเงินตามเช็คดังกล่าวออกได้ ยังไม่ถือว่าธนาคารโจทก์ได้รับฝากเงินจำนวนดังกล่าวไว้
การอ้างหนังสือมอบอำนาจเป็นพยานโดยส่งสำเนาภาพถ่ายคู่ฉบับไว้ส่วน ต้นฉบับรับคืนไปนั้น ต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจเป็นคู่ฉบับปิดอากรแสตมป์เพียง 1 บาท ก็ครบถ้วนตามประมวลรัษฎากรแล้ว
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021