เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่599/2523 
กรมสรรพากรโจทก์
นายมนูญ เนาวคุณจำเลย
เรื่อง ลูกหนี้ที่ไม่ได้เจตนาซื้อและรับเงินค่าขายที่ดินไว้ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร,ล้มละลาย 
เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าลูกหนี้มิได้มีเจตนาซื้อและมิได้รับเงิน ค่าขายที่ดินไว้ ลูกหนี้จึงมิใช่ผู้ประกอบการค้า ประเภทการค้า 11 การค้า อสังหาริมทรัพย์ ตามบัญชีอัตราภาษีการค้า และไม่มีเงินได้พึงประเมินจาก การขายทรัพย์สิน ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้าและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งสองประเภท ส่วนเงินได้พึงประเมินเกี่ยวกับค่าจ้างของลูกหนี้ในปี 2510 เป็นเงินประมาณ 3,000 บาท ก็ไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องยื่นรายการเพื่อเสีย ภาษีเงินได้ตาม ป.รัษฎากร ม.56
ถึงแม้ว่าหนี้ที่ขอรับชำระ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเป็นหนี้ตาม คำพิพากษาหรือหนี้ที่เป็นมูลให้ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก็ตาม แต่ก็ไม่มี ผลผูกพันให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลจำต้องถือตาม
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021