เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่434/2523 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโจทก์
นายพิพัฒน์ ศรีธนสกุลชัยจำเลย
เรื่อง หนังสือรับสภาพหนี้มิได้ปิดอากรแสตมป์ใช้เป็นพยานหลักฐานได้หรือไม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิพากษา,ประเด็น,ชี้สองสถาน,ประมวลรัษฎากร 
หนังสือรับสภาพหนี้มิได้ปิดอากรแสตมป์ใช้เป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่ แม้จำเลยมิได้ให้การไว้ ศาลก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้ ตาม ป.รัษฎากร เฉพาะใบรับรองหนี้ที่บริษัท สมาคม คณะบุคคล หรือองค์การทำต้องปิดอากรแสตมป์
ใบรับรองหนี้ที่บุคคลธรรมดาทำไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ก็ใช้เป็นพยานหลักฐานได้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021