เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่311/2523 
นายสุเมธ วังวรรธนะโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง การยื่นแบบแสดงภาษีต่ำกว่ารายได้จริงเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ ในการสั่งให้ชำระ
ภาษีเพิ่ม
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องตัวแทน,ประมวลรัษฎากร 
เมื่อทะเบียนการค้ายังมีชื่อโจทก์เป็นผู้ประกอบการค้าอยู่ ทั้ง แบบแสดงรายการการค้าและภาษีเงินได้ที่ยื่นไว้ในนามโจทก์ แสดงรายรับไว้ ต่ำกว่าความจริง เจ้าพนักงานประเมินก็ย่อมมีอำนาจทำการประเมินให้โจทก์ ชำระภาษีเพิ่มให้ถูกต้องได้ โจทก์จะอ้างว่าโจทก์ถูกเชิดให้ขอจดทะเบียนการ ค้าอันเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัว ระหว่างโจทก์กับบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่แสดง ไว้ต่อทางราชการ เป็นข้อแก้ตัวเพื่อให้พ้นความรับผิดหาได้ไม่
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021