เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่154/2523 
กรมสรรพากรโจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แองโกล-โอเรียนเต็ล (มาลายา) กับพวกจำเลย
เรื่อง การเข้าทำสัญญาแทนตัวการซึ่งอยู่ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาในต่าง
ประเทศ
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องตัวแทน,ตัวการอยู่ต่างประเทศ,ประมวลรัษฎากร 
เมื่อจำเลยที่ 2 และที่ 3 มิได้เป็นลูกจ้างผู้ทำการแทนหรือผู้ ทำการติดต่อในการประกอบกิจการของจำเลยที่ 1ซึ่งอยู่ต่างประเทศ อันเป็น เหตุให้จำเลยที่ 1 ได้รับเงินได้หรือผลกำไรในประเทศไทย แต่เป็นเพียง ตัวแทนในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องภาษีเท่านั้น จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงไม่ มีหน้าที่และความรับผิดเป็นส่วนตัวในการยื่นรายการและเสียภาษีตามบทบัญญัติ ในมาตรา 76ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งจะถือว่าเป็นการเข้าทำสัญญาแทน ตัวการซึ่งอยู่ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาในต่างประเทศ อันจะต้องรับผิดแต่ ลำพังตนเองตาม ป.พ.พ. ม.824 หาได้ไม่
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021