เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2830/22 
บริษัท เซอร์ทิฟาย แมนูแฟคเทอริ่ง จำกัดโจทก์
บริษัท เอ็กโซติคไซแอม จำกัดจำเลย
เรื่อง ยกเลิกสัญญากรณีส่งมอบทรัพย์ชำรุดบกพร่องหรือสินค้าซึ่งไม่เป็น
ไปตามสัญญา
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหนี้,ไม่ชำระ,เลิกสัญญา,ค่าเสียหาย,คืนฐานะเดิม,ซื้อขาย,ชำรุดบกพร่องมอบอำนาจ,
หนังสือ,บรรยายฟ้อง,ประมวลรัษฎากร

ผู้ขายส่งมอบทรัพย์ที่ชำรุดบกพร่อง เท่ากับไม่ชำระหนี้ตามสัญญาผู้ซื้อเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้ ผู้ขายต้องให้ผู้ซื้อกลับคืนสู่ฐานะเดิม ผู้ขายไม่รับสินค้าคืน ไม่ปรากฏว่าสินค้าที่ไม่รับคืนมีราคาเท่าใด ศาลให้ผู้ขายใช้ราคาคืนและค่าเสียหายเต็มจำนวน

จำเลยให้การว่า ผู้ลงชื่อในใบมอบอำนาจไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อทำการแทนบริษัท ใบมอบอำนาจไม่สมบูรณ์ ดังนี้ ไม่มีประเด็นว่าบริษัทโจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ลงชื่อมีอำนาจลงชื่อทำการแทนบริษัท แม้ใบมอบอำนาจไม่ปิดอากรแสตมป์ก็ไม่ต้องอาศัยฟังข้อเท็จจริงนี้จากใบมอบอำนาจ

ฟ้องเลิกสัญญา เพราะผู้ขายส่งทรัพย์ชำรุดบกพร่องแตกหักเสียหายมากไม่บรรยายว่า สินค้าที่ชำรุดบกพร่องมีมากน้อยเพียงใดไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021