เมนูปิด

 

คำพิพากษาฎีกาที่2806/22 
นายจำรูญ สิงหกฤตพิศาลโจทก์
กรุงเทพมหานครผู้ขอรับชำระหนี้
บริษัท สีลมก่อสร้าง จำกัดจำเลย
เรื่อง ยกเลิกสัญญากรณีส่งมอบทรัพย์ชำรุดบกพร่องหรือสินค้าซึ่งไม่เป็น
ไปตามสัญญา
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอายุความ,ภาษีอากร,สะดุดหยุดลง,นับใหม่,หนี้ถึงกำหนด,ลูกหนี้ร่วม,ประมวลรัษฎากร
บริษัทก่อสร้างรับจ้างทำของชนิด 1 (ค) ต้องหักภาษีเงินได้ของลูกจ้างนำส่งชำระตาม ป.รัษฎากร ฯ มิฉะนั้นต้องรับผิดร่วมกับลูกจ้างผู้มีเงินได้ในภาษีที่มิได้หักและนำส่ง มีฐานะเช่นเดียวกันอันต้องอุทธรณ์การประเมินตามลำดับ มิฉะนั้นไม่อาจยกขึ้นต่อสู้กรมสรรพากรเมื่อถูกเรียกค่าภาษีในกรณีที่บริษัทล้มละลาย
ภาษีเงินได้ พ.ศ.2508 กรมสรรพากรเรียกให้ชำระได้ภายในมีนาคม2509 ซึ่งกำหนดตามกฎหมายในขณะนั้น อายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ.ม.167 สะดุดหยุดลงเมื่อกรมสรรพากรฟ้องบริษัท และเริ่มนับใหม่เมื่อศาลจำหน่ายคดีเพราะบริษัทถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021