เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2461/22 
นางอนงค์ จงคดีกิจโจทก์
นางนิภา ไชยวิเศษกับพวกจำเลย
เรื่อง ฟ้องเรียกเงินตามสำเนาสัญญากู้ และสัญญาค้ำประกัน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พยานหลักฐาน,หน้าที่นำสืบ,ข้อที่อีกฝ่ายรับ,ประมวลรัษฎากร
ฟ้องเรียกเงินตามสำเนาสัญญากู้และสัญญาค้ำประกันท้ายฟ้อง ผู้กู้ให้การรับว่าได้ทำสัญญากู้ 100,000 บาทจริง แต่รับเงิน 80,000 บาท ผู้ค้ำประกันให้การว่าลงลายมือชื่อโดยเข้าใจว่าเป็นสัญญานายหน้า ดังนี้ ไม่ต้องสืบเอกสารสัญญากู้เป็นพยาน แม้เอกสารปิดอากรแสตมป์แต่ไม่ขีดฆ่า ใช้เป็นพยานหลักฐานไม่ได้ ศาลก็พิพากษาให้ใช้เงิน 100,000 บาท ตามที่พิจารณาได้ความได้ แต่บังคับผู้ค้ำประกันไม่ได้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021