เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2412/22 
นายทองดุลย์ ธนะรัชต์โจทก์
นายสุพร ศิริกุล ในฐานะสมุห์บัญชีอำเภอฯจำเลย
เรื่อง ให้คู่ความชำระหนี้ตามกำหนดมิฉะนั้นจะยึดทรัพย์ และขายทรัพย์ตาม
ประมวลรัษฏากร ม.12
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คู่ความ
เจ้าพนักงานมีหนังสือให้โจทก์ชำระเงินภาษีเงินได้ภายในวัน ที่กำหนดมิฉะนั้นจะใช้สิทธิยึดและขายทรัพย์ตาม ป.รัษฎากร ม.12 โจทก์ฟ้อง ขอให้แสดงว่าหนี้ขาดอายุความ ห้ามจำเลยยึดทรัพย์ชำระหนี้ได้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021