เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2091/22 
บจ.พัฒนการโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง นายจ้างจ่ายค่าจ้างอันเป็นเงินได้พึงประเมินแก่ลูกจ้างต้องหัก ไว้เป็นค่า
ภาษี
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร
นายจ้างผู้จ่ายค่าจ้างอันเป็นเงินได้พึงประเมินแก่ลูกจ้างต้อง หักไว้เป็นค่าภาษี หากจำต้องรอให้ครบรอบปีภาษีและลูกจ้างยินยอมด้วยไม่ เมื่อไม่นำส่งตามกำหนดก็ต้องเสียเงินเพิ่มตาม ป.รัษฎากร ม.27 ป.ว.206 วันที่ 15 กันยายน 2515 ข้อ 10 ไม่มีผลลบล้างแต่ประการใด นายจ้างต้อง รับผิดร่วมกับลูกจ้างในภาษีเงินได้ที่ค้างโดยไม่ต้องเรียกเก็บจากลูกจ้างก่อน
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021