เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1926,1927/22 
บจ.ภาพยนตร์โคลัมเบีย แห่งประเทศไทยโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง การหักภาษีจากการเช่าภาพยนต์มาฉาย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร
บริษัทต่างประเทศให้โจทก์เช่าภาพยนต์มาฉายเงินได้ อันจะต้องเสียภาษีหมายความเฉพาะเงินที่ต้องจ่ายแก่บริษัทนั้น โรงภาพยนต์ แบ่งรายได้จากการฉายภาพยนต์แก่โจทก์ โจทก์หักไว้เป็นรายได้ของโจทก์ ร้อยละ 40 อีกร้อยละ 60 หักใช้เป็นค่าโฆษณาและอื่น ๆ ตามสัญญาเช่าก่อน ที่บริษัทจะเรียกเอาเงินได้ที่เหลือจึงเป็นเงินได้พึงประเมิน หักเป็นค่าใช้จ่าย ร้อยละ 10 ตาม ป.รัษฎากร ม.70 (1) มิใช่เป็นจำนวนร้อยละ 60 จาก เงินที่โรงภาพยนตร์ส่งให้โจทก์
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021