เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1644/22 
บจ.ซัมมิท อินดัสเตรียล คอร์ปอเรชั่นฯโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง คู่ความ หรือผู้เสียภาษีการค้าฟ้องกรมสรรพากร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คู่ความ,ประมวลรัษฎากร
ผู้เสียภาษีการค้าฟ้องกรมสรรพากร ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้โจทก์ขายน้ำมันแก่องค์การเชื้อเพลิง แล้วองค์การเชื้อเพลิงขายปลีกแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและประชาชน กับขายส่งแก่ปั๊มซัมมิท เจ้าพนักงานประเมินราคาตลาดโดยใช้ราคาขายส่ง แก่องค์การเชื้อเพลิง แก่ปั๊มซัมมิทและราคาที่องค์การเชื้อเพลิงขายส่งแก่ ตัวแทนปั๊มต่าง ๆ รวมกัน หารด้วยปริมาณน้ำมัน ผลลัพธ์เป็นราคาตลาด โดยวิธีส่วนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อลิตร ชอบด้วย ประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีการค้า (ฉบับที่ 8) แล้ว
เงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน ต้องเสียตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานประเมิน กำหนด การทีคณะกรรมการสั่งยืนยันตามที่เจ้าพนักงานประเมินกำหนด ไม่ใช่คณะกรรมการอุทธรณ์เป็นเจ้าพนักงานประเมิน
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021