เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1589/22 
นายอมรสิงห์ ศิริสัจจเดชาโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง ค่าธรรมเนียมซึ่งผู้มีเงินได้ถูกหัก โดยผู้จ่ายเงินนั้นเป็นค่าใช้ จ่ายในการ
ประกอบธุรกิจ
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร
โจทก์เป็นนายจ้างมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ของลูกจ้างส่งอำเภอ ถ้าไม่หักส่งให้ครบถ้วน โจทก์ต้องรับผิดร่วมกับลูกจ้างในการเสียภาษีเงินได้ ตาม ป.รัษฎากร ม.55 โจทก์จึงเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเช่นเดียวกับลูกจ้าง เมื่อโจทก์ไม่อุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานประเมินก่อนโจทก์นำคดีมาฟ้องศาล ไม่ได้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021