เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1587/22 
บจ.โรงกลั่นน้ำมันไทยฯโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง ออกเงินเสียภาษีเงินได้จำนวนนี้แทนบริษัทต่างประเทศไปตามข้อตกลง
ระหว่างโจทก์กับบริษัทต่างประเทศ
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร
ภาษีเงินได้บริษัทจำกัดถึงกำหนดชำระ 150 วันจากครบรอบระยะบัญชีแต่ละปีอายุความ 10 ปีตาม ม.167 นับตั้งแต่วันนั้น ครบ 150 วันจากครบปีบัญชี 30 พ.ค.2496 กรมสรรพากรแจ้งการประเมินภาษีเพิ่ม 26 ธ.ค. 2505 ไม่เกิน 10 ปี ถือเสมือนฟ้องคดีตาม ม.173 แล้ว โดยเป็นการใช้สิทธิตาม ป.รัษฎากร ม.12 โดยไม่ต้องฟ้อง การแจ้งผลวินิจฉัยอุทธรณ์หลังจากนั้นไม่ขาดอายุความ
เงินเดือนพนักงานของจำเลย ที่สำนักงานภาคส่งเข้ามาสอนพนักงานสาขาในประเทศ เป็นรายจ่ายที่หักได้ จึงต้องคืนเงินนี้แก่บริษัทโจทก์รวมกับดอกเบี้ย ตาม ม.224 ไม่มีกฎหมายให้กรมสรรพากรเอาเป็นเครดิตสำหรับภาษีปีต่อไป เหมือนชำระภาษีล่วงหน้าตาม ม.18ทวิ , 20ทวิ และหักกลบลบหนี้ไม่ได้เพราะยังมีข้อต่อสู้ อายุความเรียกเงินคืนมิใช่ลาภมิควรได้ จึงไม่ใช่ 1 ปี ตาม ม.419
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021