เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1400/22 
นางน้อย แจ้งเมืองโจทก์
นางบุญช่วย ขวัญทองจำเลย
เรื่อง เอกสารกู้เงินปิดอากรแสตมป์ แต่มิได้ขีดฆ่า ถือว่ายังไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
เอกสารกู้เงินปิดอากรแสตมป์ แต่มิได้ขีดฆ่า ถือว่ายังไม่ปิด แสตมป์บริบูรณ์ ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021