เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1293/22 
บจ.โรงงานลูกกวาดเม่งเซ้งโจทก์
นายกมล ช่วงรังษีกับพวกจำเลย
เรื่อง การบรรจุหีบห่อไม่เป็นไปตาม บัญชี 1 หมวด 1(4) 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
โจทก์ผลิตลูกกวาดทำด้วยน้ำตาล ใส่ปี๊ปปิดฝาเก็บเพื่อไม่ให้ ละลายแล้วชั่งขายตามน้ำหนัก ใส่ถุงให้ผู้ซื้อ ไม่เป็นการจำหน่ายสินค้าในรูป ลักษณะบรรจุในหีบห่อผนึก ไม่เข้าบัญชี 1 หมวด 1(4) ท้ายพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2509 จึงเสียภาษีการค้าร้อยละ 105 ของรายรับ
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021