เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1083/22 
บจ.เออร์วิ่ง อาร์ บุ๊ดดี้แอนด์โคอิงค์โจทก์
บจ.นุ่นสยามจำเลย
เรื่อง ฟ้องให้ศาลพิพากษาตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลากร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องฟ้องแย้ง,คำให้การ,กำหนดยื่น,ประมวลรัษฎากร
โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ต่างประเทศจำเลยให้การต่อสู้ว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการขัดต่อกฎหมาย ไทยจึงเป็นการยอมรับแล้วว่ามีคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังสำเนาที่โจทก์ แนบมาท้ายฟ้องจริง คดีไม่มีประเด็นที่โจทก์จะต้องนำสืบแสดงว่ามีคำชี้ขาด ดังกล่าวอีกดังนั้น แม้ต้นฉบับจะปิดอากรแสตมป์ไม่ครบก็ไม่มีเหตุที่จะยกฟ้อง
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021