เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่358/22 
นายสุวิทย์ ทวีผลโชคโจทก์
หจก.เฉลิมเกียรติบริการก่อสร้างกับพวกจำเลย
เรื่อง ยกเลิกสัญญากรณีส่งมอบทรัพย์ชำรุดบกพร่องหรือสินค้าซึ่งไม่เป็นไปตาม
สัญญา
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องสัญญาต่างตอบแทน,ลาภมิควรได้,จ้างทำของ,ประมวลรัษฎากร
ผู้ขายส่งมอบทรัพย์ที่ชำรุดบกพร่อง เท่ากับไม่ชำระหนี้ตามสัญญาผู้ซื้อเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายได้ ผู้ขายต้องให้ผู้ซื้อกลับคืนสู่ฐานะเดิม ผู้ขายไม่รับสินค้าคืน ไม่ปรากฏว่าสินค้าที่ไม่รับคืนมีราคาเท่าใด ศาลให้ผู้ขายใช้ราคาคืนและค่าเสียหายเต็มจำนวน
จำเลยให้การว่า ผู้ลงชื่อในใบมอบอำนาจไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อทำการแทนบริษัท ใบมอบอำนาจไม่สมบูรณ์ ดังนี้ ไม่มีประเด็นว่าบริษัทโจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ลงชื่อมีอำนาจลงชื่อทำการแทนบริษัท แม้ใบมอบอำนาจไม่ปิดอากรแสตมป์ก็ไม่ต้องอาศัยฟังข้อเท็จจริงนี้จากใบมอบอำนาจ
ฟ้องเลิกสัญญา เพราะผู้ขายส่งทรัพย์ชำรุดบกพร่องแตกหักเสียหายมากไม่บรรยายว่า สินค้าที่ชำรุดบกพร่องมีมากน้อยเพียงใดไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021