เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่155/22 
บจ.ไทยประกันชีวิตโจทก์
นางสาวเพ็ญพรรณ รังษีเทียนไชยจำเลย
เรื่อง เอกสารกู้ปิดแสตมป์ สัญญาจำนองไม่อยู่ในลักษณะตราสารที่ต้องปิด
อากรแสตมป์
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
เอกสารกู้ปิดแสตมป์ครบถ้วนตามอัตรา ไม่ปรากฏว่าปิด และขีดฆ่า เมื่อใดฟังเป็นพยานหลักฐานได้ สัญญาจำนองไม่อยู่ในลักษณะตราสารที่ต้อง ปิดอากรแสตมป์ตาม ป.รัษฎากร
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021