เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2637-2639/21 
บจ.บูรพาสากลเศรษฐกิจโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง ตัวแทนของบริษัทในประเทศไทยโดยต้องรับผิดยื่นรายการและเสียภาษี
เงินได้เฉพาะที่เกี่ยวกับเงินได้หรือผลกำไรจากกิจการในประเทศไทย
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจขยายเวลายื่นอุทธรณ์ตามป.รัษฎากร ม.3อัฏฐ อธิบดีไม่ยินยอมตามที่โจทก์ขอ แต่ต่อมาได้อนุมัติ โจทก์จึงยื่นอุทธรณ์ได้ตามเวลาที่อธิบดีกำหนด
ผู้ติดต่อให้บริษัทต่างประเทศทำกิจการในประเทศไทยถือว่า บริษัททำกิจการในประเทศไทยและผู้ติดต่อนั้นเป็นตัวแทนของบริษัทในประเทศไทยโดยต้องรับผิดยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้เฉพาะที่เกี่ยวกับเงินได้หรือผลกำไรจากกิจการในประเทศไทย
แต่สำหรับภาษีการค้าจะถือดังภาษีเงินได้ไม่ได้ผู้ที่ถือว่าทำการแทนบริษัทต่างประเทศตาม ป.รัษฎากร ม.78 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2503ม.37 และเป็นสาขาตาม ม.77 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 18 พ.ศ. 2504 ม.9มีหน้าที่เสียภาษีการค้าด้วย
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021