เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2325/21 
เทศบาลเมืองเพชรบุรีโจทก์
นางง่วนเชียง แซ่แต้จำเลย
เรื่อง ประนีประนอมยอมความ และสัญญาค้ำประกัน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องแปลงหนี้ใหม่,ประนีประนอมยอมความ,ประมวลรัษฎากร
จำเลยค้ำประกัน ธ.ที่ทำงานกับโจทก์ 100,000 บาท ธ.ยักยอกทรัพย์ของโจทก์ โจทก์จำเลยยอมความกันโจทก์ลดจำนวนเงินลงเหลือ 380,000บาท ธ.ยอมใช้เงินโดยชำระในวันนั้นส่วนหนึ่ง ที่เหลือมี น.น้อง ธ.ออกเช็คลงวันล่วงหน้าให้กับทำสัญญาค้ำประกันให้ด้วยโจทก์ถอนคำร้องทุกข์ ศาลจำหน่ายคดีที่ ธ.ถูกฟ้องเรื่องยักยอก เช็คของ น.และ ร.รับเงินไม่ได้ โจทก์ฟ้องจำเลยตามสัญญาค้ำประกันได้ แม้สัญญาค้ำประกันไม่ปิดอากรแสตมป์ แต่จำเลยรับในคำให้การจึงไม่ต้องใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง การที่โจทก์ลดหนี้ให้ ธ.และ ธ.ยังไม่ได้ใช้หนี้ หนี้เดิมยังไม่ระงับ และ ธ. ไม่ได้สละสิทธิหรือได้สิทธิอะไรจากโจทก์ ไม่เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความหนี้เดิมยังอยู่ โจทก์ฟ้องจำเลยตามสัญญาค้ำประกันเดิมให้จำเลยรับผิด100,000 บาทได้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021