เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1176/21 
บจ.ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง สินค้าที่ยกเว้นภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล ตาม พ.ร.ฏ. 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
ตาม ป.รัษฎากร ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2504 ในขณะนั้น สินค้าสำเร็จรูปไม่ว่าจะนำเข้าผลิตสินค้าอื่นหรือไม่ ก็ถือว่าเป็นผู้ขาย และเสียภาษีการค้าในวันนำเข้า
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เครื่องจักรที่นำเข้ามา เพื่อใช้ทดแทนของเก่าที่ชำรุดไม่ใช่สินค้าที่ยกเว้นภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล ตาม พ.ร.ฏ.ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2508 ม.4
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021