เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1033/21 
บจ.หลุยส์ ตี เลียวโนเวนส์โจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง ภาษีเงินได้ในรอบระยะเวลาบัญชี 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอายุความ,ประมวลรัษฎากร
ภาษีเงินได้ในรอบระยะเวลาบัญชี 1เมษายน 2500 ถึง 31 มีนาคม 2501 โจทก์ยื่นรายการเมื่อ 22 กันยายน 2501 ตามที่ได้ รับอนุญาตให้ขยายเวลาเจ้าพนักงานประเมินมีคำสั่งเมื่อ13 กันยายน 2511 ยังไม่ขาดอายุความตาม ป.พ.พ. ม.167 บริษัทต่างประเทศมี สาขาในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ในต่างประเทศเช่าที่ทำการ โจทก์จ่ายค่าแรงเป็นค่าธรรมเนียมเลขานุการจะจ้างคนงานเองหรือ จ้างบริษัทอื่นก็เป็นการเปิดดำเนินกิจการค้า ค่าเช่าสำนักงาน ค่าเครื่องเขียน ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ เป็นค่าใช้จ่ายปกติหักออกจาก รายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้เมื่อส่งกำไร ออกนอกประเทศไม่ได้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021