เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่995/21 
กรมทางหลวงโจทก์
นายเหลาะ เอบเบ็นหมาดจำเลย
เรื่อง การครอบครอง และการเสียอากรแสตมป์ในใบมอบอำนาจ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องครอบครอง,ประมวลรัษฎากร
จำเลยครอบครองที่พิพาทอยู่ก่อน โจทก์เคยนำวัสดุก่อสร้างมากอง และสร้างที่พักคนงานในที่พิพาทบางส่วนเป็นครั้งคราวไม่ทำให้เห็นว่าจะครอบครองอย่างเป็นเจ้าของจำเลยจึงไม่ว่ากล่าว ถือว่าจำเลยครอบครองที่พิพาท ไม่ใช่โจทก์ อธิบดีกรม โจทก์มอบอำนาจให้ฟ้องความ โจทก์ ไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ในใบมอบอำนาจ
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021