เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่695/21 

เรื่อง รับฝากสินค้าประเภทของสดมาแช่เย็น ไม่มีการออกใบ

รับของคลังสินค้ากับประทวนสินค้า

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เก็บของในคลังสินค้า,ประมวลรัษฎากร
โจทก์รับฝากสินค้าประเภทของสดมาแช่เย็น ไม่มีการออกใบ รับของคลังสินค้ากับประทวนสินค้า ตาม ป.พ.พ. ลักษณะ 14 ไม่เป็นการ เก็บของในคลังสินค้าที่ต้องปิดอากรแสตมป์ในใบรับฝากของ ตาม ป.รัษฎากร จะนำความหมายของคลังสินค้าในหมวด 4 ว่าด้วยภาษีการค้ามาใช้ในหมวด 6 ว่าด้วยอากรแสตมป์ไม่ได้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021