เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่589/21 
บจ.โรงงานใบชาไทยโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง การยกเว้น แต่ต้องเสียภาษีการค้าร้อยละ 7 ของรายรับประเภทการค้า 1
ชนิด 1 (ก)
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
โจทก์ปลูกและซื้อใบชามาผึ่ง คั่ว นวด และอบ ส่งไปโรงงานคัดเลือกแยกเป็นใบชา และใบแก่กับก้านบดเป็นชาผงขายแก่องค์การสินค้า ถ้าไม่ผ่านกรรมวิธีดังกล่าวทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงก็เสีย ชาที่โจทก์ขายแก่องค์การสินค้าใช้ชงดื่มได้มีรสอย่างชาจีน องค์การสินค้าซื้อชาของโจทก์ไปจำหน่ายแก่ผู้สั่งชาจากต่างประเทศร้อยละ 50 ของชาที่นำเข้าแล้วนำไปปรุงรสเป็นชาฝรั่ง ดังนี้ กรรมวิธีที่โจทก์ทำเพื่อให้ใบชาและชาผงมีสภาพคงอยู่ถาวรไม่เสียง่าย มิใช่เพียงเพื่อรักษาไม่ให้เสียเป็นการชั่วคราวระหว่างขนส่ง จึงไม่ได้รับยกเว้น แต่ต้องเสียภาษีการค้าร้อยละ 7 ของรายรับประเภทการค้า 1 ชนิด 1(ก)
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021