เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่536/21 
บจ.อาดัมส์(ประเทศไทย)โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง การขายในประเทศ ค่าประกันภัยเข้าด้วยและถือเป็นรายรับสำหรับภาษี
การค้าตาม ม.79ทวิ (2)
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
ตาม ป.รัษฎากร ม.70ตรี บริษัทส่งสินค้าออกไปยังบริษัทในเครือเดียวกัน ถือเป็นการขายในประเทศ และราคาตลาดเป็นรายได้สำหรับภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมค่าระวาง ค่าประกันภัยเข้าด้วยและถือเป็นรายรับสำหรับภาษีการค้าตาม ม.79ทวิ (2) ด้วย
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021