เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่342/21 
พ.อ.พระพิชัยศรแผลงโจทก์
นางผ่อง เอี่ยมโอภาสกับพวกจำเลย
เรื่อง ใบมอบอำนาจให้ฟ้องคดีไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องใบมอบอำนาจ,ประมวลรัษฎากร
ใบมอบอำนาจให้ฟ้องคดีไม่ได้ปิดอากรแสตมป์รับฟังเป็นพยานหลักฐานว่ามีการมอบอำนาจไม่ไดี
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021