เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่265/21 
บจ.รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทยโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง กรรมสิทธิ์ การซื้อขาย และลาภมิควรตามประมวลรัษฏากร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องลาภมิควรได้,ซื้อขาย,กรรมสิทธิ์,ได้โดยอายุความ,ประมวลรัษฎากร
บริษัทโจทก์ตกลงกับผู้ผลิตพื้นรองเท้าเป็นเรื่องซื้อขายซึ่งต้อง ทำตามชนิด ขนาด ลักษณะ และแบบวัสดุที่บริษัทโจทก์กำหนด จะผลิตจำหน่ายผู้อื่นไม่ได้ต้องประทับตราเครื่องหมายการค้าของบริษัทโจทก์ โจทก์ตรวจกิจการของผู้ผลิตได้ดังนี้ เป็นการซื้อขาย ไม่ใช่จ้างทำของ ไม่ต้องเสียภาษีการค้าในฐานะผู้ผลิต โจทก์เรียกภาษีที่ชำระเกินไปคืน ไม่ใช่ลาภมิควรได้ ไม่อยู่ในอายุความตาม ป.พ.พ.ม.419 และไม่ใช่เงินที่ จำเลยครอบครองปรปักษ์เกินกว่า 5 ปี
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021