เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่112/21 
นางเสมอใจ อรรถอรเอกโจทก์
นางอารีย์ ลองอ่ำกับพวกจำเลย
เรื่อง เอกสารเป็นจดหมายของจำเลยถึงโจทก์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกู้ยืมเงิน,แบบ,ประมวลรัษฎากร
เอกสารเป็นจดหมายของจำเลยถึงโจทก์ และบันทึกของจำเลยว่า ได้รับเงินกู้จากโจทก์ตามจำนวนที่ระบุไว้ เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินตาม ป.พ.พ. ม.653 แต่มิใช่ตราสารการกู้ยืมเงินตาม ป.รัษฎากร ม.104 ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ก็ฟังเป็นพยานหลักฐานได้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021