เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่42/21 
นายวรวิทย์ สุริยมงคลโจทก์
นายศิริ สันตะบุตรกับพวกจำเลย
เรื่อง ภาษีเงินได้แต่ละปีและกำหนดการชำระ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอายุความ,ประมวลรัษฎากร
ภาษีเงินได้แต่ละปีถึงกำหนดชำระเมื่อสิ้นกุมภาพันธ์ทุกปีถัดไป พร้อมกับยื่นรายการ เจ้าพนักงานทำการประเมินแล้ว เจ้าพนักงานแจ้งให้ ชำระตามที่ประเมินภายใน 10 ปี ไม่ขาดอายุความ
ภาษีการค้ามูลหนี้เกิดขึ้นทุกเดือนที่มีรายรับถึงกำหนดชำระวันที่ 15 ของ เดือนถัดไป เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมินให้ชำระภายใน 10 ปี ไม่ ขาดอายุความ
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021