เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่4/21 
บจ.มิตซุยแอนด์คัมปนี(ไทยแลนด์)โจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง รัษฎากรวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของโจทก์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องคู่ความ,ประมวลรัษฎากร
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตาม ป.รัษฎากรวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์ฟ้องกรรมการเหล่านี้เป็นจำเลยในการอุทธรณ์ต่อศาลรวมกับฟ้องกรมสรรพากรด้วยได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม ป.รัษฎากร ม.70ทวิ หมายความถึงนิติบุคคลส่งกำไรแท้จริงที่หักต้นทุนการผลิตออกแล้ว ไม่ใช่เงินที่ขายได้ทั้งหมด
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021