เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2578/20 
บจ.เชงเกอร์ เอ.เอส.ยี.(เอช.เค)โจทก์
นายสรบุญ วิบูลย์ศิริโรจน์กับพวกจำเลย
เรื่อง นิติบุคคลต่างประเทศมอบให้ฟ้องคดีโดยมีสำเนาภาพถ่าย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องใบมอบอำนาจ,พยานหลักฐาน,สำเนาเอกสาร,คำให้การ,ฟ้องแย้งประมวลรัษฎากร
นิติบุคคลต่างประเทศมอบให้ฟ้องคดีโดยมีสำเนาภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้อง จำเลยคัดค้านว่าโจทก์มิใช่นิติบุคคลและแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจ โดยไม่สมบูรณ์แบบ แต่มิได้แสดงเหตุว่าไม่สมบูรณ์แบบเพราะเหตุใด มิได้คัดค้านการมีอยู่ และความถูกต้องของสำเนาใบมอบอำนาจท้ายฟ้อง โจทก์จึงไม่ต้องส่งต้นฉบับเอกสารต่อศาล ซึ่ง ป.ว.พ. ม.47 บัญญัติไว้โดยเฉพาะ คดีฟังได้ว่าโจทก์ได้มอบอำนาจโดยถูกต้อง ไม่ต้องปิดและขีดฆ่าอากรแสตมป์
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021