เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1795/20 
บจ.ดีทแฮลม์โจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง การเสียภาษีอากรของบริษัทต่างประเทศ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
ตัวแทนในประเทศไทยของบริษัทต่างประเทศต้องเสียภาษีการค้าดุจเป็นผู้ประกอบการค้าเอง เจ้าพนักงานประเมินเรียกเก็บภาษีจากตัวแทนรวมกันทุกบริษัทได้โดยไม่ต้องแยกแต่ละบริษัทที่ตัวแทนทำการแทน ในส่วนค่าระวางเรือที่ได้รับส่วนแบ่งคืน (Rebate หรือ Discount) นั้นถือเป็นค่าระวางส่วนหนึ่ง หักออกก่อนยื่นระบุเป็นค่าระวางไม่ได้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021