เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1767/20 
นางสาวสุปิลา โชติวุฒนิวินิจโจทก์
นายวิเศษ พงศ์พิสิฏฐ์กับพวกจำเลย
เรื่อง หุ้นส่วน และทายาทเข้าแทนที่ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดตาย ไม่มีทายาทเข้าแทนที่ ห้างหุ้นส่วนต้องเลิกและชำระบัญชี ผู้ชำระบัญชีมีอำนาจฟ้องแทนห้างคณะกรรมการอุทธรณ์การประเมิน มีคำสั่งให้ผู้จัดการมรดกชำระค่าภาษีเงินได้ของห้าง ไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิในหนี้ส่วนตัวผู้ตาย ผู้จัดการมรดกไม่มีอำนาจฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งนั้น
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021