เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1540,1541/20 
นายจินดา อุดมอักษรกับพวกโจทก์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากับพวกจำเลย
เรื่อง หุ้นส่วน และการแบ่งกำไรตามประมวลรัษฏากร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหุ้นส่วน,ทุน,ทายาท,เปลี่ยนตัวผู้เป็นหุ้นส่วน,ประมวลรัษฎากร
เจ้าของเข้าเป็นหุ้นส่วนเอาที่ดินมาให้หุ้นส่วนขายแบ่งกำไรกัน ที่ดินเป็นของห้างหุ้นส่วน ผู้ที่เป็นหุ้นส่วนมีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทนผู้เป็นหุ้นส่วนบางคนตาย หุ้นส่วนที่เหลือไม่ทักท้วงในการแก้บัญชีเอาชื่อทายาทใส่เป็นหุ้นส่วนแทน ถือว่าห้างหุ้นส่วนมิได้เลิกกันการขายที่ดินของห้างที่มีชื่อผู้ตายเป็นการขายเพื่อ แบ่งกำไรไม่ใช่ขายที่ดินมรดก ต้องเสียภาษีการค้าและภาษีเงินได้ โดยหักราคาที่ดินที่เอามาลงเป็นทุน เป็นค่าใช้จ่ายของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ตามราคาในวันที่เอาที่ดินมาทำการค้าหากำไรตามที่ตีราคาเมื่อจดทะเบียนเป็นหุ้นส่วน โจทก์ไม่เจตนาหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้ ไม่ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 20 ตาม ป.รัษฎากร ม.22 โจทก์รู้แล้วว่าต้องเสียภาษีการค้าแต่ไม่ยอมเสีย ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตาม ม.89 (1) และ ม.89ทวิ การประเมินภาษีโดยสรรพกากรจังหวัดผู้เดียว เป็นการประเมินที่ชอบด้วยประกาศกรมสรรพากร ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2513 ข้อ 2 (3)
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021