เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1535/20 
ธนาคารแห่งอเมริกาโจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง นิติบุคคลต่างประเทศมีสาขาในประเทศไทย ถือว่าเป็นนิติบุคคลเดียวกัน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องนิติบุคคล,ประมวลรัษฎากร
นิติบุคคลต่างประเทศมีสาขาในประเทศไทย ถือว่าเป็นนิติบุคคลเดียวกัน ดอกเบี้ยเงินกู้ที่โจทก์ได้รับจากประเทศไทย ถือว่าเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตาม ป.รัษฎากร ม.70ทวิ แต่การประเมินกำไรสุทธิ ป.รัษฎากร ม.71 วรรค 2 มิได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมินโดยเทียบกับกำไรสุทธิของสาขาในประเทศไทย เมื่อส่งดอกเบี้ย 4 ปี ออกไปเมื่อใดก็เก็บภาษีตามกฎหมายที่บังคับในขณะนั้นตาม ม.70ทวิ มิใช่เก็บภาษีย้อนหลังสาขาในประเทศไทยต้องปิดอากรแสตมป์ในใบรับเงินดอกเบี้ยในเพิ่ม 6 เท่าตาม ม.105, 114 ไม่ต้องด้วย ม.111 และบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 28 ญ ซึ่งเป็นเรื่องทำตราสารในต่างประเทศ
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021