เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1262/20 
นายทองดุลย์ ธนะรัชต์โจทก์
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
เรื่อง หลักเกณฑ์อุทธรณ์การประเมินภาษี 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอายุความ,ประมวลรัษฎากร
ป.รัษฎากร ม.30 กำหนดหลักเกณฑ์อุทธรณ์การประเมินภาษีไว้ ถ้าโจทก์ไม่อุทธรณ์การประเมินตามนั้น โจทก์ฟ้องขอให้เลิกถอนการประเมินไม่ได้
เงินที่มีผู้ให้คราวละมาก ๆ เพื่อหวังประโยชน์มิใช่ให้ในพิธีหรือโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ไม่ยกเว้นภาษีเงินได้
เงินสดนำฝากธนาคาร 7 รายการ 921,542 บาท ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้มาอย่างไร ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตาม ป.รัษฎากร ม.40 (8) ไม่ใช่หน้าที่กรมสรรพากร จำเลยพิสูจน์ว่าเป็นเงินได้พึงประเมิน
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-01-2021